Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2013

malypotworek
Dzisiaj mój mąż wraca do domu.

/ Powiedziała to kobieta, która od 40 lat, co roku przychodzi na dworzec w dniu walentynek z nadzieją, że tym razem jej mąż wróci z wojny. Obiecała mu, że będzie czekać. Czekała.
— Lost Valentine
malypotworek
6890 59c8
Reposted fromretaliate retaliate viainsidemyhell insidemyhell
malypotworek
7670 eb2b
Reposted fromohshit ohshit viainsidemyhell insidemyhell
malypotworek
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viagoby goby
malypotworek
6342 5639
Reposted frommartynkowa martynkowa viainsidemyhell insidemyhell
Good Mood Food | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viainsidemyhell insidemyhell
malypotworek
6855 6980 500
why so true, still too wasted
Reposted fromsnowlake snowlake viainsidemyhell insidemyhell
malypotworek
6331 7b16
Reposted fromGodislove Godislove viainsidemyhell insidemyhell
malypotworek
jest we mnie
śmierć
i jest we mnie
życie

wszystko jest we mnie
i nic we mnie nie ma
— Jarosław Borszewicz

February 28 2013

malypotworek
malypotworek
Nadchodzi czas, kiedy będzie trzeba wybrać między tym co dobre, a tym co łatwe.
— Joanne Kathleen Rowling - Harry Potter i Zakon Feniksa
malypotworek
malypotworek
malypotworek
Miłość ma odprężać, a nie szarpać nerwy.
— Blake Lively
malypotworek
Mówią, że sztuką jest wybaczyć, według mnie sztuką jest ponownie zaufać.
malypotworek
malypotworek
5170 5967
Reposted fromnfading nfading
malypotworek
malypotworek
malypotworek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl